REGULAMIN VELO BALTIC

§ 1 Cel imprezy

 • popularyzacja i promowanie sportu oraz współzawodnictwa sportowego wśród dzieci, młodzieży i osób pełnoletnich oraz osób niepełnosprawnych,
 • propagowanie zdrowego trybu życia, ochrona i promocja zdrowia,
 • integracja środowiska osób uprawiających sport,
 • realizacja zadań w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych i osób niepełnosprawnych
 • popularyzacja walorów turystycznych i rekreacyjnych regionu Pomorza na terenie Polski i Europy,
 • propagowanie idei ochrony środowiska naturalnego,
 • krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania sportu

§ 2 Organizator

Fundacja Promowania Sportu

ul. Zwycięstwa 273 D

75-653 Koszalin

Numer KRS: 0000884886

NIP: 6692560438                                                      

REGON 38820378000000

§ 3 Czas i miejsce

Seria kolarskich wyścigów pod nazwą VELO BALTIC. Czas realizacji od maja 2021 roku do września 2021 roku w:

 1. Velo Baltic Połczyn-Zdrój - 27 czerwca 2021 r.
 2. Velo Baltic Białogard - 31 lipca 2021 r.
 3. Velo Baltic Szczecinek - 22 sierpnia 2021 r.
 4. Velo Baltic Tour de Koszalin - 18 września 2021 r.

Informacje o trasie wraz z śladem GPX, zostaną opublikowane w komunikacie technicznym przed wyścigiem i na stronie internetowej www.velobaltic.pl. 

§ 4 Trasa i dystans

 1. W ramach Velo Baltic odbędą się 2 oddzielne wyścigi:
 • MINI (1 okrążenie)
 • MAXI (od 4 do 5 okrążeń)
 1. Wszystkie wyścigi odbywają się ruchu zamkniętym i na odpowiednio zabezpieczonych pętlach.
 2. Start w wyścigu MINI ma charakter turystyki rowerowej i aktywnie spędzonego czasu.
 3. Dla osób głodnych sportowej rywalizacji i współzawodnictwa sportowego przeznaczony jest dystans w wyścigu MAXI.
 4. Każdy zawodnik, zobowiązany jest zadeklarować dystans podczas zgłoszenia.
 5. Organizator nie przewiduje możliwości zmiany dystansu przez zawodnika w trakcie trwania wyścigu.

§ 5 Program zawodów

 • Godz.8:00 – 11:30 – Zapisy w Biurze Zawodów, wydawanie nr. Startowych, chipów
 • Godz. 12:00 Start „Dystans MAXI”
 • Godz. 12:02 Start „Dystans MINI”
 • Godz. 12:35 - Przewidywany przyjazd zwycięzców dystansu MINI
 • Godz. 14:00 – Przewidywany przyjazd zwycięzców dystansu MAXI
 • Godz. 15:20 – Przewidywany przyjazd ostatnich osób dystansu MAXI
 • Godz. 15:30 – dekoracja zwycięzców
 • Godz. 16:00 – Losowanie nagród
 • Godz. 16:30 – Zakończenie imprezy

Organizator zastrzega prawo zmiany godzin uzależnione to będzie od czasu przejazdu zawodników, sytuacji epidemiologicznej.

§ 6 Biuro Zawodów

Biuro zawodów w miasteczku kolarskim będzie czynne w dniu zawodów od 7:00–11:30 

 1. Szczecinek ul. Piłsudskiego - stadion miejski w Szczecinku
 2. Połczyn Zdrój ul. Mieszka I - Szkoła Podstawowa nr 2
 3. Białogard - Plac Wolności 1
 4. Słupsk - Park im. Jerzego Waldorffa
 5. Koszalin - ul. Kopernika/Rolna

§ 7 Zgłoszenia/płatności

 1. Zgłoszenia drogą elektroniczną są przyjmowane na formularzu umieszczonym na stronie www.velobaltic.pl od 8 marca na cały cykl wyścigów do osiągnięcia limitu uczestników związanych z aktualnym stanem epidemiologicznym w kraju.
 2. Opłaty za udział w jednym wyścigu serii Velo Baltic to:
 • „MINI” –  59 zł
 • „MAXI” – 149 zł
 1. W biurze zawodów w dniu wyścigu (płatność TYLKO gotówką) opłata wynosi:
 • „MINI” – 100 zł
 • „MAXI” – 200 zł
 1. Opłata za cały cykl ( 5 wyścigów, Szczecinek, Połczyn-Zdrój, Białogard, Słupsk i Koszalin)
 • „MINI” – 240 zł
 • „MAXI” – 640 zł
 1. Forma płatności:
 • Przy rejestracji on-line płatności przyjmowane są za pośrednictwem platformy internetowej na konto: Fundacja Promowania Sportu.
 • Przy zapisach w dniu zawodów opłata dokonywana jest w biurze (w formie gotówkowej)
 1. Odbiór pakietów startowych w dniu wyścigu w biurze zawodów.
 2. Przy odbiorze pakietu startowego zawodnik zobowiązany jest do przedstawienia dowodu tożsamości.
 3. W przypadku odbioru pakietu przez osoby trzecie w imieniu zawodnika – odbierający zobowiązany jest przedstawić w biurze zawodów pisemną zgodę na odbiór z danymi zawodnika.
 4. Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie wystartowały lub nie ukończyły zawodów.
 5. Płatności dokonane na konto Organizatora nie podlegają zwrotowi. W  wypadku gdy impreza nie zostanie zorganizowana, z przyczyn nie zależnych od organizatora, w planowanym terminie, uczestnikowi przysługuje prawo uczestnictwa na innej imprezie z cyklo “VELO BALTIC”.

§ 8 Uczestnictwo

Prawo uczestnictwa w zawodach mają osoby:

 1. Które ukończyły 16 lat w wyścigach amatorów na dystansie „MINI”
 2. Które ukończyły 16 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych na dystansie “MAXI”
 3. Prawo startu mają zawodnicy i zawodniczki Elity / U23 posiadający aktualną licencję PZKol, jedynie przez zaproszenie Organizatora. Zawodnik nie będzie klasyfikowany, wg §11 Regulaminu
 4. Prawa uczestnictwa nie mają osoby, które zostały zdyskwalifikowane w jakichkolwiek zawodach Organizatora w sezonie 2020 za stosowanie dopingu.
 5. Wszyscy startujący są klasyfikowani wg. kryteriów § 11 Regulaminu.
 6. Odbiór pakietu startowego uczestnika niepełnoletniego możliwy wyłącznie osobiście przez prawnego opiekuna uczestnika zawodów po podpisaniu oświadczenia o przejęciu odpowiedzialności za osobę startującą na czas trwania zawodów.
 7. Start w imprezie jest równoznaczny z oświadczeniem o następującej treści:

„Oświadczam, że znane mi są reguły i zasady uprawiania kolarstwa i zobowiązuję się do ich przestrzegania w trakcie trwania zawodów. Znane mi jest ryzyko związane z udziałem w zawodach, jestem świadomy szkód (w tym polegających na naruszeniu nietykalności cielesnej, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia) jakie mogą powstać w czasie i w związku z rywalizacją sportową i podejmuję ją w sposób świadomy i dobrowolny. Biorąc udział w zawodach na własne ryzyko przyjmuję jednocześnie do wiadomości i oświadczam, iż ponoszę wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody mogące powstać wskutek mojego uczestnictwa w zawodach, w szczególności w przypadku naruszenia przeze mnie reguł sportowych. Przyjmuję do wiadomości, iż w razie wypadku, spowodowanego przez innego uczestnika zawodów, nie przysługują mi roszczenia w stosunku do organizatora zawodów z tego tytułu. Przyjmuję do wiadomości, iż odpowiedzialność organizatora zawodów jest określona przepisami prawa, a jej zakres nie jest rozszerzony umownie w żaden sposób, dorozumiany lub bezpośredni. Oświadczam również, iż mój stan zdrowia pozwala mi na wzięcie udziału w zawodach. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zapoznałem się z trasą i zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w zawodach pod nazwą VELO BALTIC 2021. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizje,strony internetowe oraz strony społecznościowe organizatora. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację promowania Sportu z siedzibą w Koszalinie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją i przeprowadzeniem zawodów sportowych pod nazwą VELO BALTIC 2021. Niniejsza deklaracja obowiązuje na wszystkich etapach tegorocznego cyklu.”

 1. Otrzymane od organizatora numery startowe uczestnik jest zobowiązany posiadać widoczne podczas trwania całego wyścigu, w skład wchodzą – 1 numer na plecy i 1 chip mocowany pod sztycą podsiodłową.
 2. W przypadku utraty lub zniszczenia numeru startowego/chipa nie ma możliwości wydania nowego numeru startowego/chipa.
 3. Zabrania się startu:
 • na rowerze ze wspomaganiem elektrycznym / spalinowym,
 • na rowerze wyposażonym w pełne koło do jazdy na czas – tzw. dysk
 • na rowerze z przystawką do jazdy na czas tzw. lemondka / bądź na rowerze czasowym,
 • używania przez startujących słuchawek.
 • Zabrania sie startu rowerem z przyczepka do przewozu dzieci.

§ 9. Świadczenia dla uczestników

 1. W ramach opłaty wpisowej na dystansach „MINI” i „MAXI” zawodnik otrzymuje:
 • numer startowy oraz chip mierzący czas
 • pakiet startowy
 • posiłek regeneracyjny na mecie
 • elektroniczny pomiar czasu
 • oznaczenie trasy zgodne ze standardami podczas szosowych wyścigów kolarskich
 • zabezpieczenie medyczne i ratownicze
 • puchary dla zwycięzców
 • możliwość bezpośredniej rywalizacji w wyścigu Velo Baltic
 • medal okolicznościowy.

§ 10 Pomiar czasu

 1. W czasie rozgrywania Velo Baltic będzie funkcjonował elektroniczny system identyfikacji i pomiaru czasu.
 2. Każdy z zawodników startujący w imprezie zobowiązany jest do posiadania chipa, który będzie przekazany przez Organizatora przy odbiorze numerów startowych.
 3. Zawodnicy, którzy zgubią numer startowy, muszą zgłosić ten fakt Organizatorom lub obsłudze komputerowej na mecie.

§  11 Klasyfikacja 

W trakcie rozgrywania wyścigów Velo Baltic zawodnicy będą klasyfikowani:

Dystans MAXI

 1. Klasyfikacja generalna punktowa - dla wszystkich uczestników z podziałem kobiety, mężczyźni.
 2. Klasyfikacja open - dla wszystkich uczestników z podziałem kobiety, mężczyźni,
 3. Klasyfikacja górska punktowa - dla wszystkich uczestników z podziałem kobiety, mężczyźni.
 4. Klasyfikacja wiekowa dla dystansu MAXI opisanych w § 13 pkt 5,
 5. Klasyfikacja Służb Mundurowych (Policja, Straż Pożarna, Straż Graniczna, Pracownicy Urzędów Celnych i Wojsko Polskie, Straż Więzienna)
 6. Zawodnicy zgłoszeni przez firmę sponsorującą mogą uczestniczyć w wewnętrznej rywalizacji zakładowej
 7. Klasyfikacja zawodników Szkółek i Klubów Kolarskich.
 8. Punktacja klasyfikacji górskiej i generalnej opisana jest w § 12  Regulaminu

Dystans MINI:

 1. Klasyfikacja OPEN - dla wszystkich uczestników z podziałem kobiety, mężczyźni,
 2. Klasyfikacja zawodników Szkółek i Klubów Kolarskich.
 3. Zawodnicy zgłoszeni przez firmę sponsorującą mogą uczestniczyć w wewnętrznej rywalizacji zakładowej.

§12 Zasady Klasyfikacji VELO BALTIC 

 1. Klasyfikacja generalna jest klasyfikacją punktową. Wygrywa zawodnik z najwyższą liczbą punktów. Aby zawodnik został ujęty w klasyfikacji generalnej musi wziąć udział w 4 dowolnych wyścigach określonych § 3 Regulaminu

Punktacja do klasyfikacji generalnej: 1– 1000 pkt, 2. – 800, 3. – 675, 4. – 575, 5. – 475, 6. – 400, 7. – 325, 8. – 275, 9. – 225, 10. – 175, 11. – 150, 12. – 125, 13. – 105, 14. – 85, 15. – 75, 16. – 70, 17. – 65, 18. – 60, 19. – 55, 20. – 50, 21.-25. – po 40, 26.-30. – po 30, 31.-40. – po 25, 41.-50. – po 20, 51.-55. – po 15, 56.-60. – po 10, 61.-99. po 5; 100.-199. po 3; 200. po 2;

 1. Klasyfikacja generalna Velo Baltic będzie prowadzona na dystansie MAXI
 2. Klasyfikacja generalna jest klasyfikacją punktową.
 3. Do klasyfikacji górskiej liczona będzie najwyższa ilość zdobytych punktów w wyścigach z klasyfikacją górską,
Klasyfikacja Górska VELO BALTIC

Koszalin

punktowana runda II i IV

Połczyn Zdrój

punktowana runda II i IV

Szczecinek, Białogard

punktowana runda II i IV

1.    100 pkt

2.    80 pkt

3.    65 pkt

4.    50 pkt

5.    40 pkt

6.    30 pkt

7.    20 pkt

8.    15 pkt

9.    10 pkt

10.   5 pkt

1.    80 pkt

2.    60 pkt

3.    45 pkt

4.    30 pkt

5.    25 pkt

6.    20 pkt

7.    15 pkt

8.    10 pkt

9.    5 pkt

10.   5 pkt

1.    60 pkt

2.    40 pkt

3.    25 pkt

4.    20 pkt

5.    15 pkt

6.    10 pkt

7.    5 pkt

8.    5 pkt

9.    5 pkt

10.   5 pkt

 1. Zawodnik, który wystartuje, ale nie ukończy wyścigu otrzymuje 2 punkty.
 2. Zawodnik, który będzie mieć największa liczbę punktów w klasyfikacji generalnej zostaje zwycięzcą 1 edycji VELO BALTIC.
 3. LIDER z każdej Klasyfikacji ma obowiązek startu w koszulce organizatora na kolejnej edycji.

§ 13 Kategorie

 1. Dystans “MINI” nie ma podziału na kategorie wiekowe.
 2. Dekoracja OPEN nie dubluje się z kategoriami, dotyczy dystansu “MAXI”
 3. Zwycięzcą wyścigu kolarskiego zostanie zawodnik/zawodniczka, który/a pokona trasę w najkrótszym czasie. Liczony jest czas brutto zawodnika
 4. Dystans “MINI”, 3 pierwsze zawodniczki, 3 pierwszych zawodników,
 5. Dystans „MAXI” (o przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia):

Mężczyźni:

 • M2 – 16 – 29 lat
 • M3 – 30 – 39 lat
 • M4 – 40 – 49 lat
 • M5 – 50 – 59 lat
 • M6 – 60 – 60 lat i powyżej

Kobiety:

 • K2 – 16 – 29 lat
 • K3 – 30 – 39 lat
 • K4 – pow. 40 lat

§ 14 Nagrody

 1. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody, nagrody otrzymują zawodnicy z pierwszych 3 miejsc w kat. OPEN określonych w § 13 pkt 4 i 5
 2. Niestawienie się zawodnika lub jego reprezentanta na dekoracji oznacza przepadek nagrody, trofeum, będzie możliwe do odbioru u Organizatora podczas organizowanych wydarzeń z sezonu.
 3. Pozostałe nagrody Organizator będzie losował wśród uczestników po zakończeniu ceremonii dekoracji
 4. Losowaniu podlegać będą numery startowe, które uczestnik winien zachować.

UWAGA: klasyfikacja OPEN danego wyścigu kolarskiego nie dubluje się z kategoriami.

§ 15 Sektory startowe

 1. Na wyścigach kolarski Velo Baltic obowiązuje start wspólny.
 2. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się z listą startową wywieszoną przy namiocie BIURO ZAWODÓW.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia sektorów lub podziału wyścigu w zależności od obowiązujących obostrzeń związanych z sytuacją epidemiologiczną

§ 16 Ruch drogowy

 1. Wyścigi rozgrywane będą przy zamkniętym i ograniczonym ruchu drogowym.
 2. Na głównych skrzyżowaniach drogi nad bezpieczeństwem zawodników czuwać będzie Policja, OSP  oraz służby organizatora
 3. Zabezpieczenie dynamiczne samochodów i motocykli organizatora dotyczyć będzie grupy głównej
 4. Bezwzględnie wszystkich zawodników obowiązują zasady Kodeksu Ruchu Drogowego i prawostronny ruch, zwłaszcza w przypadku wyprzedzania / dublowania zawodnik wolniejszy  zobowiązany jest zjechać do prawej skrajni drogi ustępując miejsca zawodnikowi szybszemu.
 5. Dystans „MINI” jest dedykowany m.in. dla wszystkich początkujących, osób, które chcą się sprawdzić podczas wyścigu kolarstwa szosowego
 6. Dystans „MAXI” jest dedykowany m.in. dla zaawansowanych amatorów. Zamknięta i zabezpieczona trasa będzie obowiązywała wszystkich zawodników, którzy ukończą wyścig   do godziny 15:00, po tym czasie uczestnik musi zdawać sobie sprawę z jazdy w otwartym ruchu drogowym.
 7. Dojeżdżając na metę uczestnik który przekroczył limit czasowy jest zobowiązany bezwzględnie poruszać się według przepisów Ruchu Drogowego, tzn. również korzystać ze ścieżek rowerowych, jeśli akurat takie są do dyspozycji na trasie przejazdu
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie wyścigu
 9. Uczestnicy wyścigu muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg bocznych, gruntowych, pól, terenów leśnych czy pojedynczych zabudowań

§ 17 Zasady rozgrywania wyścigu

 1. Dokładny przebieg i profil trasy rundy dla danego miasta dostępne są na stronie: http://velobaltic.pl/
 2. Ze względu na panujące obostrzenia rządowe związane z epidemią COVID-19 uczestnictwo osób towarzyszących w przebiegu zawodów jest zabronione. Na teren zawodów mogą wejść jedynie uczestnicy.Obostrzenia związane z epidemią COVID-19 mogą się zmienić o czym będziemy informować w specjalnych komunikatach technicznych.
 3. Podczas przebiegu wyścigu obowiązuje elektroniczny system pomiaru czasu
 4. Każdy uczestnik ma obowiązek startu w kasku sztywnym na rowerze wyposażonym w dwa sprawne hamulce. Uczestnik może startować na rowerze z dowolną wielkością koła i szerokością opony.
 5. Trasa wyścigu będzie oznakowana
 6. Na trasie wyścigu i w kolumnie wyścigu oprócz zawodników poruszać się będzie obsługa wyścigu w pojazdach oznaczonych w odpowiedni sposób
 7. Auta z obsługi zawodników znajdujące się na trasie bez zgody Organizatora będą niezwłocznie z niej usuwane a zawodnicy zdyskwalifikowani.
 8. Osoby poruszające się na rowerach i nie biorące udziału w wyścigu będą na czas przejazdu kolumny wyścigu usuwane z drogi przez Służby Organizatora oraz Policję.
 9. Zawodnicy, którzy będą korzystać z pomocy osób poruszających się na rowerach nie biorących udziału w wyścigu lub tych, którzy ukończyli wyścig i ponownie znaleźli się na jego trasie (czyli z tzw. „koła”) zostaną zdyskwalifikowani.
 10. Zabronione jest pchanie kolarza przez innego uczestnika wyścigu.
 11. Zawodnik jest zobowiązany do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom Organizatora.
 12. Podczas finiszu zawodnik zobowiązany jest utrzymywać swój tor jazdy.
 13. Obowiązuje bezwzględny zakaz zanieczyszczania środowiska naturalnego poza wyznaczonym do tego specjalnym miejscem, tzw. "strefą zrzutu" wyznaczoną bezpośrednio w okolicach Miasteczka Zawodów. Jakiekolwiek zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie dyskwalifikacją oraz karą finansową w wysokości 500 zł. Nie wolno również używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.
 14. Organizator powoła sędziego zawodów

§ 18  Wycofanie zawodnika w trakcie wyścigu

 1. Zawodnicy rezygnujący się z udziału w zawodach w trakcie trwania Velo Baltic, niezależnie od przyczyny wycofania się, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie organizatora i/lub służby medyczne, służby techniczne (numer telefonu alarmowego +48 691-116-224) celem uniknięcia rozpoczęcia akcji ratowniczej.
 2. W przypadku, gdy skutkiem nie poinformowania organizatora o wycofaniu się z wyścigu, zostaną podjęte działania poszukiwawcze, wszystkie koszty akcji ratowniczej pokrywa poszukiwany zawodnik.
 3. W przypadkach szczególnych, mając na uwadze dobro zawodników, Organizator w porozumieniu z opiekunem medycznym ma prawo do wycofania zawodnika z rywalizacji.

§19 Kary

Organizator może zastosować następujące kary:

 • upomnienie uczestnika
 • doliczenie czasu karnego
 • dyskwalifikacja uczestnika

 §20 Informacje dodatkowe

 1. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Wskazane jest, aby uczestnicy byli ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków w zakresie OC i NW oraz posiadali ewentualne koszty leczenia.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez lub na rzecz uczestników wyścigu i osób towarzyszących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji przepisów organizacyjnych niniejszego regulaminu, interpretacja przepisów sportowych regulaminu należy do Organizatora wyścigu.
 4. Organizator jest uprawniony do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w poszczególnych etapach zawodów, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystane w materiałach promujących program, wyścig i wydarzenia towarzyszące wyścigowi (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne), również przy pomocy podmiotów trzecich, tj. patroni medialni. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu wykorzystania ich wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych.
 5. Odmowa zawodnika na publikację jego wizerunku lub udzielonego wywiadu jest równoznaczne z brakiem prawa do udziału w imprezie kolarskiej.
 6. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność
 7. Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, za wyjątkiem stanów klęski żywiołowej obejmujących teren rozgrywania wyścigu i tzw. “sił wyższych”
 8. Pierwszych 3 zawodników w kategorii OPEN musi się stawić w pressroom do 15 minut po zakończonym wyścigu, w przypadku niestawienia się Organizator może zdyskwalifikować lub doliczyć karny czas do przejazdu w wysokości spóźnienia z pojawieniem się w namiocie pressroom.
 9. Obowiązuje bezwzględny zakaz śmiecenia, niszczenia roślinności oraz innych działań niosących szkodę przyrodzie. Niestosowanie się do któregokolwiek z punktów Regulaminu może grozić dyskwalifikacją uczestnika wyścigu.
 10. Start w wyścigu jest równoznaczny ze znajomością i akceptacją powyższego regulaminu
 11. Administratorem Państwa danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia wzięcia udziału w Velo Baltic. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania.
 12. Nieznajomość regulaminu Velo Baltic jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez Organizatora za wytłumaczenie działań niezgodnych z jego postanowieniami. Organizator, zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz jego zmian.
 13. Wyrażam zgodę na przesyłanie newslettera przez Organizatora na podany przy rejestracji adres email.
 14. Aktualny regulamin znajduje się na stronie Organizatora http://velobaltic.pl
 15. Organizator ma możliwość odmówić uczestnikowi prawo startu do imprezy, bez podania przyczyny.

§21 Protesty

 1. Protesty dotyczące przebiegu imprezy, klasyfikacji oraz wyników muszą zostać złożone w formie  pisemnej osobiście Sędziemu zawodów w Biurze Zawodów do 20 minut od czasu czasu ogłoszenia wyników, podpisane przez uprawnioną osobę składającą protest i niezbędną kaucją w wysokości 100 zł.
 2. Kaucja nie zostanie zwrócona, jeśli Sędzia zawodów nie uzna zasadności protestu. Decyzja ostateczna należy do Sędziego zawodów i nie podlega ponownej weryfikacji.

§22 Szpitale w pobliżu trasy wyścigu w Szczecinku, Połczynie-Zdroju, Białogardzie, Słupsku i Koszalinie.

Koszalin:

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

Ul. T. Chałubińskiego 7

75-581 Koszalin

Tel. +48 94 34 88 151

 

Zakład Opieki Zdrowotnej MWSiA w Koszalinie

Ul. Szpitalna 2

75-001 Koszalin

 

Białogard:

Szpital Powiatowy w Białogardzie

ul, Chopina 9,

78-200 Białogard

 

Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o.

Szpitalna 9,

78-200 Białogard

 

Słupsk:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

ul. Hubalczyków 1

76-200 Słupsk

 

Szczecinek:

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o,

Tadeusza Kościuszki 38,

78-400 Szczecinek

Telefon: 94 374 33 33

 

Połczyn-Zdrój:

Przyjazny Szpital w Połczynie - Zdroju Sp. z o.o.

ul. Szpitalna 5

78-320 Połczyn-Zdrój

 

ModuleTicketsInfo

ModuleTicketsInfoLink