REGULAMIN VELO BALTIC GRAVELOWA SETKA

§ 1 Cel imprezy

 • popularyzacja i promowanie sportu,
 • propagowanie zdrowego trybu życia, ochrona i promocja zdrowia,
 • integracja środowiska osób uprawiających sport,
 • realizacja zadań w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu,
 • popularyzacja walorów turystycznych i rekreacyjnych regionu Pomorza na terenie Polski i Europy, województwa zachodniopomorskiego,
 • propagowanie idei ochrony środowiska naturalnego,
 • krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania sportu
 • rozwinięcie współpracy pomiędzy samorządami oraz mieszkańcami gmin

§ 2 Organizator

Fundacja Promowania Sportu

ul. Zwycięstwa 273 D

75-653 Koszalin

Numer KRS: 0000884886

NIP: 6692560438

REGON 38820378000000

§ 3 Czas i miejsce

 1. GRAVELOWA SETKA Z VELO BALTIC odbędzie 25 czerwca 2022r.,
 2. Start, meta znajdować się w Popielewie przy Świetlicy Popielewo 1 (stadion)

§ 4 Trasa i dystans

 1. Trasa Gravelowelowej Setki z Velo Baltic przebiega po drogach o nawierzchni szutrowej oraz asfaltowej.
 2. Jazda po drogach publicznych odbywać się może zgodnie z przepisami kodeksu drogowego w grupach do maksymalnie 15 osób
 3. Uczestnicy, którzy zrezygnują z kontynuowania jazdy rowerem tracą status uczestnika imprezy.
 4. Na trasie organizatorzy przygotują punkty żywieniowe i regeneracyjne, na których uczestnicy otrzymają napoje i posiłki regeneracyjne.
 5. W wyznaczonych porach i miejscach na trasie znajdować się będzie serwis rowerowy i świadczyć będzie usługi, nie prowadzi sprzedaży części rowerowych.
 6. Informacje o trasie wraz ze śladem GPX, zostaną opublikowane w komunikacie technicznym i na stronie internetowej www.velobaltic.pl. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trasy po tym terminie.
 7. Gravellowa Setka zostanie przeprowadzona po wytyczonej trasie przez tereny m.in. Pojezierza w tym przez Drawski Park Krajobrazowy, 
 8. Gravelowa Setka odbędzie się po ścieżkach leśnych, drogach publicznych na których może odbywać się normalny, nieograniczony ruch. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności i zachowania przepisów kodeksu drogowego.
 9. Na trasie mogą występować odcinki trudne technicznie oraz niebezpieczne, m.in. strome podjazdy, strome zjazdy, kamienie, korzenie oraz inne przeszkody.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
 11. Planowany dystans Gravelowej Setki to ok 100km

§ 5 Program imprezy

25 czerwca (sobota)

 • Godz.7:00 – 8:45 – Świetlica Wiejska w Popielewie; rejestracja uczestników, wydawanie pakietów startowych
 • od godz. 9:00 Start w grupach do 15 osób co 3 minuty
 • Godz. 22:00 – zamknięcie mety

Organizator zastrzega prawo zmiany programu imprezy.

§ 6 Biuro imprezy

Biuro zawodów będzie czynne w dniu imprezy od 7:00–8:45  Popielewo 1, Świetlica Wiejska (stadion)

§ 7 Zgłoszenia/płatności

 1. Zgłoszenia drogą elektroniczną są przyjmowane na formularzu umieszczonym na stronie www.velobaltic.pl od 14 lutego 2022 roku do osiągnięcia limitu uczestników związanych z aktualnym stanem epidemiologicznym w kraju.
 2. Opłata za udział w GRAVELOWEJ SETCE Z VELO BALTIC wynosi 149,00 zł
 3. Organizator dopuszcza przepisanie pakietu startowego na inną osobę, a w przypadku rezygnacji nie zwraca opłaty za udział. O fakcie przepisania pakietu, należy powiadomić organizatora najpóźniej na 7 dni przed planowaną imprezą.
 4. Zamknięcie zapisów na imprezę 12 czerwca 2022 rok godz. 23:59
 5. Forma płatności: 
 • Przy rejestracji on-line płatności przyjmowane są za pośrednictwem platformy internetowej na konto Fundacja Promowania Sportu: 12160014621865427790000001
 1. Odbiór pakietów startowych zgodnie z §6 regulaminu
 2. Przy odbiorze pakietu startowego zawodnik zobowiązany jest do przedstawienia dowodu tożsamości.
 3. W przypadku odbioru pakietu przez osoby trzecie w imieniu uczestnika – odbierający zobowiązany jest przedstawić w biurze zawodów pisemną zgodę na odbiór z danymi zawodnika.
 4. Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie wystartowały lub nie ukończyły zawodów.
 5. Płatności dokonane na konto Organizatora nie podlegają zwrotowi. W wypadku gdy impreza nie zostanie zorganizowana, z przyczyn niezależnych od organizatora, w planowanym terminie, uczestnikowi przysługuje prawo uczestnictwa na innej imprezie z cyklu “VELO BALTIC”.

§ 8 Uczestnictwo

Prawo uczestnictwa w imprezie mają osoby:

 1. Gravelowa Setka z Velo Baltic przeznaczona jest dla osób o dobrym przygotowaniu kondycyjnym. Warunkiem dopuszczenia do startu jest ukończone 18 lat
 2. Młodzież poniżej 18 roku życia może wziąć udział w maratonie po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców na start w maratonie, karty rowerowej oraz zaświadczenia od lekarza dopuszczającego do startu w maratonie.
 3. Odbiór pakietu startowego uczestnika niepełnoletniego możliwy wyłącznie osobiście przez prawnego opiekuna uczestnika maratonu po podpisaniu oświadczenia o przejęciu odpowiedzialności za osobę startującą.
 4. Start w imprezie jest równoznaczny z oświadczeniem o następującej treści:

„Oświadczam, że znane mi są reguły i zasady uprawiania kolarstwa i zobowiązuję się do ich przestrzegania w trakcie trwania imprezy. Znane mi jest ryzyko związane z udziałem w imprezie, jestem świadomy szkód (w tym polegających na naruszeniu nietykalności cielesnej, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia) jakie mogą powstać w czasie i w związku z jazdą na rowerze i podejmuje ją w sposób świadomy i dobrowolny. Biorąc udział w maratonie na własne ryzyko przyjmuję jednocześnie do wiadomości i oświadczam, iż ponoszę wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody mogące powstać wskutek mojego uczestnictwa w zawodach, w szczególności w przypadku naruszenia przeze mnie reguł sportowych. Przyjmuję do wiadomości, iż w razie wypadku, spowodowanego przez innego uczestnika zawodów, nie przysługują mi roszczenia w stosunku do organizatora zawodów z tego tytułu. Przyjmuję do wiadomości, iż odpowiedzialność organizatora jest określona przepisami prawa, a jej zakres nie jest rozszerzony umownie w żaden sposób, dorozumiany lub bezpośredni. Oświadczam również, iż mój stan zdrowia pozwala mi na wzięcie udziału w maratonie rowerowym. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu, kodeksu ruchu drogowego i innych przepisów prawnych, w tym korzystania z lasu zgodnie z jego regulaminem. Zapoznałem się z trasą i zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w imprezie pod nazwą Gravelowa Setka z Velo Baltic. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizje, strony internetowe oraz strony społecznościowe organizatora. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Promowania Sportu z siedzibą w Koszalinie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją i przeprowadzeniem imprezy pod nazwą Gravelowa Setka z Velo Baltic”.

 1. Podczas trwania rajdu organizator zapewnia profesjonalny pomiar czasu.
 2. Otrzymane od organizatora numery startowe uczestnik jest zobowiązany posiadać widoczne podczas trwania całego wyścigu, w skład wchodzą – 1 numer na plecy i 1 chip mocowany pod sztycą podsiodłową.
 3. Organizator zapewni plik GPX z trasą maratonu rowerowego, a w miejscach newralgicznych oznakowanie trasy znajdować się będzie poprzez oznakowanie poziome i pionowe. Pełna informacja zostanie przekazana w komunikacie technicznym przed imprezą.
 4. Niemniej organizator zaleca używania urządzeń nawigujących GPS z możliwością wgrania trasy z pliku GPX, w celu zminimalizowania ryzyka zagubienia się.
 5. Maraton odbędzie się bez względu na panujące warunki atmosferyczne.
 6. Obowiązuje zakaz korzystania ze zorganizowanej pomocy osób trzecich.
 7. Uczestnicy mogą uzupełniać żywność i napoje na całej trasie maratonu.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy maratonu uczestnika w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku lub w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu.
 9. Uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów. Zalecany typ roweru to GRAVEL, CROSS, MTB, TURYSTYCZNY.

§ 9. Świadczenia dla uczestników

 1. W ramach opłaty wpisowej zawodnik otrzymuje:
 • 1 numer startowy przypinany na plecy, jeden numer starotwy mocowany na sztyce roweru (chip do pomiaru czasu)
 • pakiet startowy,
 • posiłki i napoje regeneracyjne na trasie,
 • posiłek regeneracyjny na mecie,
 • oznaczenie trasy,
 • zabezpieczenie medyczne i ratownicze,
 • medal okolicznościowy.

§  10 Klasyfikacja 

Gravelowa Setka z Velo Baltic traktowany jest jako rajd rowerowy i każdy kto go ukończy w wyznaczonym terminie jest zwycięzcą i otrzyma pełne świadczenia na mecie.

§ 13 Ruch drogowy

 1. Maraton rowerowy rozgrywany jest przy otwartym ruchu drogowym.
 2. Bezwzględnie wszystkich zawodników obowiązują zasady Kodeksu Ruchu Drogowego i prawostronny ruch, zwłaszcza w przypadku wyprzedzania należy zachować szczególną ostrożność.
 3. Podczas przejazdu uczestnik zobowiązany jest bezwzględnie poruszać się według przepisów Ruchu Drogowego, tzn. również korzystać ze ścieżek rowerowych, jeśli akurat takie są do dyspozycji na trasie przejazdu.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie maratonu.
 5. Uczestnicy maratonu muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg bocznych, gruntowych, pól, terenów leśnych czy pojedynczych zabudowań.

§ 13 Zasady rozgrywania maratonu

 1. Dokładny przebieg i profil trasy GRAVELOWA SETKA Z VELO BALTIC dostępny jest na stronie: http://velobaltic.pl/
 2. Prawidłowość zamocowania numerów startowych będzie weryfikowana na starcie rajdu
 3. Każdy uczestnik ma obowiązek startu w kasku sztywnym, na rowerze wyposażonym w dwa sprawne hamulce oraz oświetlenie przednie i tylne. Uczestnik może startować na rowerze z dowolną wielkością koła i szerokością opony.
 4. Zawodnik jest zobowiązany do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom Organizatora.
 5. Obowiązuje bezwzględny zakaz zanieczyszczania środowiska naturalnego wyznaczonymi do tego miejscami przez Organizatora lub w miejscach do tego przeznaczonych. Jakiekolwiek zaśmiecanie trasy maratonu karane będzie dyskwalifikacją oraz karą finansową w wysokości 500 zł.

§ 14  Wycofanie zawodnika w trakcie maratonu

 1. Zawodnicy rezygnujący się z udziału w trakcie trwania GRAVELOWEJ SETKI Z VELO BALTIC niezależnie od przyczyny wycofania się, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie organizatora i/lub służby medyczne, służby techniczne (numer telefonu alarmowego +48 889-145-231) celem uniknięcia rozpoczęcia akcji ratowniczej.
 2. W przypadku, gdy skutkiem nie poinformowania organizatora o wycofaniu się z maratonu, zostaną podjęte działania poszukiwawcze, wszystkie koszty akcji ratowniczej pokrywa poszukiwany zawodnik.
 3. W przypadkach szczególnych, mając na uwadze dobro zawodników, Organizator w porozumieniu z opiekunem medycznym ma prawo do wycofania zawodnika z rywalizacji.

§15 Kary

Organizator może zastosować następujące kary:

 • upomnienie uczestnika
 • dyskwalifikacja uczestnika
 • kara za zaśmiecanie miejsc publicznych

§16 Informacje dodatkowe

 1. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Wskazane jest, aby uczestnicy byli ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków w zakresie OC i NW.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez lub na rzecz uczestników maratonu i osób towarzyszących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji przepisów organizacyjnych niniejszego regulaminu, interpretacja przepisów sportowych regulaminu należy do Organizatora.
 4. Organizator jest uprawniony do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w poszczególnych etapach zawodów, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystane w materiałach promujących program, wyścig i wydarzenia towarzyszące maratonowi (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne), również przy pomocy podmiotów trzecich, tj. patroni medialni. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu wykorzystania ich wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych.
 5. Odmowa zawodnika na publikację jego wizerunku lub udzielonego wywiadu jest równoznaczne z brakiem prawa do udziału w imprezie kolarskiej.
 6. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność
 7. Maraton odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, za wyjątkiem stanów klęski żywiołowej obejmujących teren rozgrywania i tzw. “sił wyższych”.
 8. Start w maratonie jest równoznaczny ze znajomością i akceptacją powyższego regulaminu.
 9. Administratorem Państwa danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia wzięcia udziału w Velo Baltic. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania.
 10. Nieznajomość regulaminu Velo Baltic jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez Organizatora za wytłumaczenie działań niezgodnych z jego postanowieniami. Organizator, zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz jego zmian.
 11. Wyrażam zgodę na przesyłanie newslettera przez Organizatora na podany przy rejestracji adres email, numer telefonu komórkowego. 
 12. Aktualny regulamin znajduje się na stronie Organizatora http://velobaltic.pl
 13. Organizator ma możliwość odmówić uczestnikowi prawo startu do imprezy, bez podania przyczyny.

§17 Szpitale w pobliżu trasy VELO BALTIC GRAVEL MARATON, 

Przyjazny Szpital w Połczynie - Zdroju Sp. z o.o.

ul. Szpitalna 5

78-320 Połczyn-Zdrój

Szpital w Drawsku Pomorskim

Bolesława Chrobrego 4, 

78-500 Drawsko Pomorskie

 

Gmina Połczyn Zdrój
Miasto i Gmina Karlino
Powiat Białogard
Miasto Koszalin
Województwo Zachodniopomorskie
Skoda
KOSPEL S.A.
Amplus
OSHEE
Verge Sport
Marycz.com
Budimex
Arbet Koszalin
Gammax
Krajowa Izba Fizjoterapeutów
Gabinet Rowerowy Sianów
naszosie.pl
Centrum Rowerowe
TVP3 Szczecin
Głos Koszaliński
Koszalin 112

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem