REGULAMIN KOSPEL VELO BALTIC

REGULAMIN KOSPEL VELO BALTIC

§ 1 Cel imprezy

 • popularyzacja i promowanie sportu oraz współzawodnictwa sportowego,
 • propagowanie zdrowego trybu życia, ochrona i promocja zdrowia,
 • integracja środowiska osób uprawiających sport,
 • realizacja zadań w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu,
 • popularyzacja walorów turystycznych i rekreacyjnych regionu Pomorza na terenie Polski i Europy,
 • propagowanie idei ochrony środowiska naturalnego,
 • krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania sportu

§ 2 Organizator

Fundacja Promowania Sportu

ul. Zwycięstwa 273 D

75-653 Koszalin

Numer KRS: 0000884886

NIP: 6692560438

REGON 38820378000000

§ 3 Czas i miejsce

Seria kolarskich wyścigów pod nazwą KOSPEL VELO BALTIC. Czas realizacji od czerwca 2022 roku do września 2022 roku w:

 1. Kospel Velo Baltic Połczyn-Zdrój 26 czerwca 2022 r.
 2. Kospel Velo Baltic Karlino 28 sierpnia 2022 r.
 3. Kospel Velo Baltic Tour de Koszalin 11 września 2022 r.

Informacje o trasie wraz z śladem GPX, zostaną opublikowane w komunikacie technicznym przed wyścigiem i na stronie internetowej www.velobaltic.pl. 

§ 4 Trasa i dystans

 1. W ramach Kospel Velo Baltic odbędą się 2 oddzielne wyścigi:
 • MINI (1 do 2 okrążeń)
 • MAXI (od 3 do 8 okrążeń w zależności od miasta rozgrywania zawodów)
 1. Wszystkie wyścigi odbywają się ruchu zamkniętym i na odpowiednio zabezpieczonych pętlach.
 2. Start w wyścigu MINI ma charakter turystyki rowerowej i aktywnie spędzonego czasu. 
 3. Dla osób głodnych sportowej rywalizacji i współzawodnictwa sportowego przeznaczony jest dystans w wyścigu MAXI.
 4. Każdy zawodnik, zobowiązany jest zadeklarować dystans podczas zgłoszenia.
 5. Organizator nie przewiduje możliwości zmiany dystansu przez zawodnika w trakcie trwania wyścigu.

§ 5 Program zawodów

 • Godz.8:00 – 11:30 – Zapisy w Biurze Zawodów, wydawanie nr. startowych, chipów
 • Godz. 12:00 Start „Dystans MAXI”
 • Godz. 12:05 Start „Dystans MINI”
 • Godz. 12:35 - Przewidywany przyjazd zwycięzców dystansu MINI
 • Godz. 13:45 – Przewidywany przyjazd zwycięzców dystansu MAXI
 • Godz. 14:30 – Przewidywany przyjazd ostatnich osób dystansu MAXI
 • Godz. 14:45 – dekoracja zwycięzców
 • Godz. 15:00 – Losowanie nagród
 • Godz. 16:00 – Zakończenie imprezy

Organizator zastrzega prawo zmiany programu zawodów.

§ 6 Biuro Zawodów

Biuro zawodów w miasteczku kolarskim będzie czynne w dniu zawodów od 8:00–11:30 

 1. Połczyn Zdrój ul. Mieszka I - Szkoła Podstawowa nr 2
 2. Karlino, Regionalne Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie, Hala HOMANIT ARENA
 3. Koszalin - ul. Bowid 24 (KOSPEL)

§ 7 Zgłoszenia/płatności

 1. Zgłoszenia drogą elektroniczną są przyjmowane na formularzu umieszczonym na stronie www.velobaltic.pl od 1 lutego 2022 roku na cały cykl wyścigów do osiągnięcia limitu uczestników związanych z aktualnym stanem epidemiologicznym w kraju.
 2. Opłaty za udział w jednym wyścigu serii Kospel Velo Baltic to:
 • „MINI” –  59 zł, na 30 dni przed danym wyścigiem opłata wzrasta do 69zł , 20 dni przed wyścigiem 79,00 zł.
 • „MAXI” – 149 zł, na 30 dni przed danym wyścigiem opłata wzrasta do 169zł , 20 dni przed wyścigiem 189,00 zł.
 • Kospel Velo Baltic Połczyn-Zdrój, zamknięcie zapisów na zawody 12 czerwca 2022 rok godz. 23:59
 • Kospel Velo Baltic Karlino, zamknięcie zapisów na zawody 14 sierpnia 2022 rok godz. 23:59
 • Kospel Velo Baltic Tour de Koszalin, zamknięcie zapisów na zawody 28 sierpnia 2022 rok godz. 23:59
 1. W biurze zawodów w dniu wyścigu (płatność TYLKO gotówką) opłata wynosi:
 • „MINI” – 100 zł
 • „MAXI” – 200 zł
 1. opłata jednorazowa na 3 wyścigi MAXI: 399 zł, oferta ważna do 31 maja 2022 roku
 2. opłata jednorazowa za 3 wyścigi MINI: 149 zł, oferta ważna do 31 maja 2022 roku
 3. Forma płatności: 
 • Przy rejestracji on-line płatności przyjmowane są za pośrednictwem platformy internetowej na konto Fundacja Promowania Sportu: 12160014621865427790000001
 • Przy zapisach w dniu zawodów opłata dokonywana jest w biurze (w formie gotówkowej)
 1. Odbiór pakietów startowych w dniu wyścigu w biurze zawodów.
 2. Przy odbiorze pakietu startowego zawodnik zobowiązany jest do przedstawienia dowodu tożsamości.
 3. W przypadku odbioru pakietu przez osoby trzecie w imieniu zawodnika – odbierający zobowiązany jest przedstawić w biurze zawodów pisemną zgodę na odbiór z danymi zawodnika.
 4. Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie wystartowały lub nie ukończyły zawodów.
 5. Płatności dokonane na konto Organizatora nie podlegają zwrotowi. W wypadku gdy impreza nie zostanie zorganizowana, z przyczyn niezależnych od organizatora, w planowanym terminie, uczestnikowi przysługuje prawo uczestnictwa na innej imprezie z cyklu “KOSPEL VELO BALTIC”.

§ 8 Uczestnictwo

Prawo uczestnictwa w zawodach mają osoby:

 1. Które ukończyły 16 lat w wyścigach amatorów na dystansie „MINI”
 2. Które ukończyły 16 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych na dystansie “MAXI”
 3. Prawo startu mają zawodnicy i zawodniczki Elity / U23 posiadający aktualną licencję PZKol, jedynie przez zaproszenie Organizatora. Zawodnik nie będzie klasyfikowany, wg §11 Regulaminu
 4. Prawa uczestnictwa nie mają osoby, które zostały zdyskwalifikowane w jakichkolwiek zawodach w sezonie 2021 za stosowanie dopingu.
 5. Wszyscy startujący są klasyfikowani wg. kryteriów § 11 Regulaminu.
 6. Odbiór pakietu startowego uczestnika niepełnoletniego możliwy wyłącznie osobiście przez prawnego opiekuna uczestnika zawodów po podpisaniu oświadczenia o przejęciu odpowiedzialności za osobę startującą na czas trwania zawodów.
 7. Start w imprezie jest równoznaczny z oświadczeniem o następującej treści:

„Oświadczam, że znane mi są reguły i zasady uprawiania kolarstwa i zobowiązuję się do ich przestrzegania w trakcie trwania zawodów. Znane mi jest ryzyko związane z udziałem w zawodach, jestem świadomy szkód (w tym polegających na naruszeniu nietykalności cielesnej, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia) jakie mogą powstać w czasie i w związku z rywalizacją sportową i podejmuje ją w sposób świadomy i dobrowolny. Biorąc udział w zawodach na własne ryzyko przyjmuję jednocześnie do wiadomości i oświadczam, iż ponoszę wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody mogące powstać wskutek mojego uczestnictwa w zawodach, w szczególności w przypadku naruszenia przeze mnie reguł sportowych. Przyjmuję do wiadomości, iż w razie wypadku, spowodowanego przez innego uczestnika zawodów, nie przysługują mi roszczenia w stosunku do organizatora zawodów z tego tytułu. Przyjmuję do wiadomości, iż odpowiedzialność organizatora zawodów jest określona przepisami prawa, a jej zakres nie jest rozszerzony umownie w żaden sposób, dorozumiany lub bezpośredni. Oświadczam również, iż mój stan zdrowia pozwala mi na wzięcie udziału w zawodach. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zapoznałem się z trasą i zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w zawodach pod nazwą KOSPEL VELO BALTIC 2022. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizje, strony internetowe oraz strony społecznościowe organizatora. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Promowania Sportu z siedzibą w Koszalinie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją i przeprowadzeniem zawodów sportowych pod nazwą KOSPEL VELO BALTIC 2022. Niniejsza deklaracja obowiązuje na wszystkich etapach tegorocznego cyklu.”

 1. Otrzymane od organizatora numery startowe uczestnik jest zobowiązany posiadać widoczne podczas trwania całego wyścigu, w skład wchodzą – 1 numer na plecy i 1 chip mocowany pod sztycą podsiodłową.
 2. W przypadku utraty lub zniszczenia numeru startowego/chipa nie ma możliwości wydania nowego numeru startowego/chipa.
 3. Zabrania się startu:
 • na rowerze ze wspomaganiem elektrycznym / spalinowym,
 • na rowerze wyposażonym w pełne koło do jazdy na czas – tzw. dysk
 • na rowerze z przystawką do jazdy na czas tzw. lemondka / bądź na rowerze czasowym,
 • używania przez startujących słuchawek.
 • Zabrania się startu rowerem z przyczepką do przewozu dzieci.
 • zabrania się startu bez kasku rowerowego

§ 9. Świadczenia dla uczestników

 1. W ramach opłaty wpisowej na dystansach „MINI” i „MAXI” zawodnik otrzymuje:
 • numer startowy oraz chip mierzący czas
 • pakiet startowy
 • posiłek regeneracyjny na mecie
 • elektroniczny pomiar czasu
 • oznaczenie trasy zgodne ze standardami podczas szosowych wyścigów kolarskich
 • zabezpieczenie medyczne i ratownicze
 • puchary dla zwycięzców
 • możliwość bezpośredniej rywalizacji w wyścigu Velo Baltic
 • medal okolicznościowy.

§ 10 Pomiar czasu

 1. W czasie rozgrywania Kospel Velo Baltic będzie funkcjonował elektroniczny system identyfikacji i pomiaru czasu.
 2. Każdy z zawodników startujący w imprezie zobowiązany jest do posiadania chipa, który będzie przekazany przez Organizatora przy odbiorze numerów startowych.
 3. Zawodnicy, którzy zgubią numer startowy, muszą zgłosić ten fakt Organizatorom lub obsłudze komputerowej na mecie.

§  11 Klasyfikacja 

W trakcie rozgrywania wyścigów Kospel Velo Baltic zawodnicy będą klasyfikowani:

Dystans MAXI

 1. Klasyfikacja generalna punktowa - dla wszystkich uczestników z podziałem kobiety, mężczyźni.
 2. Klasyfikacja OPEN poszczególnych wyścigów - dla wszystkich uczestników z podziałem kobiety, mężczyźni,
 3. Klasyfikacja wiekowa dla dystansu MAXI opisanych w § 13 pkt 5,
 4. Zawodnicy zgłoszeni przez firmę sponsorującą mogą uczestniczyć w wewnętrznej rywalizacji zakładowej
 5. Punktacja klasyfikacji generalnej opisana jest w § 12  Regulaminu

Dystans MINI:

 1. Klasyfikacja OPEN poszczególnych wyścigów - dla wszystkich uczestników z podziałem kobiety, mężczyźni,
 2. Zawodnicy zgłoszeni przez firmę sponsorującą mogą uczestniczyć w wewnętrznej rywalizacji zakładowej.

§12 Zasady Klasyfikacji KOSPEL VELO BALTIC 

 1. Klasyfikacja generalna jest klasyfikacją punktową. Wygrywa zawodnik z najwyższą liczbą punktów. Aby zawodnik został ujęty w klasyfikacji generalnej musi wziąć udział w 3 wyścigach określonych § 3 Regulaminu

Punktacja do klasyfikacji generalnej: 1– 1000 pkt, 2. – 800, 3. – 675, 4. – 575, 5. – 475, 6. – 400, 7. – 325, 8. – 275, 9. – 225, 10. – 175, 11. – 150, 12. – 125, 13. – 105, 14. – 85, 15. – 75, 16. – 70, 17. – 65, 18. – 60, 19. – 55, 20. – 50, 21.-25. – po 40, 26.-30. – po 30, 31.-40. – po 25, 41.-50. – po 20, 51.-55. – po 15, 56.-60. – po 10, 61.-99. po 5; 100.-199. po 3; 200. po 2;

 1. Klasyfikacja generalna Kospel Velo Baltic będzie prowadzona na dystansie MAXI
 2. Klasyfikacja generalna jest klasyfikacją punktową. 
 3. Zawodnik, który wystartuje, ale nie ukończy wyścigu otrzymuje 2 punkty.
 4. Zawodnik, który będzie mieć największa liczbę punktów w klasyfikacji generalnej zostaje zwycięzcą 1 edycji KOSPEL VELO BALTIC.
 5. LIDER z każdej Klasyfikacji ma obowiązek startu w koszulce organizatora na kolejnej edycji.

 § 13 Kategorie

 1. Dystans “MINI” nie ma podziału na kategorie wiekowe.
 2. Dekoracja OPEN nie dubluje się z kategoriami, dotyczy dystansu “MAXI”
 3. Zwycięzcą wyścigu kolarskiego zostanie zawodnik/zawodniczka, który/a pokona trasę w najkrótszym czasie. Liczony jest czas brutto zawodnika
 4. Organizator zakłada możliwość wyróżnienia najstarszego i najmłodszego zawodnika danego wyścigu
 5. Dystans “MINI”, 3 pierwsze zawodniczki, 3 pierwszych zawodników,
 6. Dystans „MAXI” (o przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia):

Mężczyźni:

 • M2 – 16 – 29 lat
 • M3 – 30 – 39 lat
 • M4 – 40 – 49 lat
 • M5 – 50 – 59 lat
 • M6 – 60 – 60 lat i powyżej

Kobiety:

 • K2 – 16 – 29 lat
 • K3 – 30 – 39 lat
 • K4 – pow. 40 lat

§ 14 Nagrody

 1. Dla uczestników KOSPEL VELO BALTIC przewidziane są nagrody, nagrody otrzymują zawodnicy w drodze losowania. Niestawienie się zawodnika oznacza przepadek nagrody, a nagroda jest ponownie losowana,
 2. Niestawienie się zawodnika lub jego reprezentanta na dekoracji oznacza przepadek trofeum, 
 3. Losowaniu podlegać będą numery startowe, które uczestnik winien zachować.
 4. Organizator zakłada możliwość przyznania uczestnikowi nagrody specjalnej

UWAGA: klasyfikacja OPEN danego wyścigu kolarskiego nie dubluje się z kategoriami.

§ 15 Sektory startowe

 1. Na wyścigach kolarskich Kospel Velo Baltic obowiązuje start wspólny.
 2. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się z listą startową wywieszoną przy namiocie BIURO ZAWODÓW.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia sektorów lub podziału wyścigu w zależności od obowiązujących obostrzeń związanych z sytuacją epidemiologiczną

§ 16 Ruch drogowy

 1. Wyścigi rozgrywane będą przy zamkniętym i ograniczonym ruchu drogowym.
 2. Na głównych skrzyżowaniach drogi nad bezpieczeństwem zawodników czuwać będzie Policja, OSP  oraz służby organizatora
 3. Zabezpieczenie dynamiczne samochodów i motocykli organizatora dotyczyć będzie grupy głównej
 4. Bezwzględnie wszystkich zawodników obowiązują zasady Kodeksu Ruchu Drogowego i prawostronny ruch, zwłaszcza w przypadku wyprzedzania / dublowania zawodnik wolniejszy  zobowiązany jest zjechać do prawej skrajni drogi ustępując miejsca zawodnikowi szybszemu.
 5. Dystans „MINI” jest dedykowany m.in. dla wszystkich początkujących, osób, które chcą się sprawdzić podczas wyścigu kolarstwa szosowego.
 6. Dystans „MAXI” jest dedykowany m.in. dla zaawansowanych amatorów. Zamknięta i zabezpieczona trasa będzie obowiązywała wszystkich zawodników, którzy ukończą wyścig   do godziny 15:00, po tym czasie uczestnik musi zdawać sobie sprawę z jazdy w otwartym ruchu drogowym.
 7. Uczestnicy, którzy zdecydują się ukończyć wyścig po godzinie 15:00 mimo nie przejechania pełnego dystansu będą mieli naliczony czas z ostatniego pełnego okrążenia.
 8. Dojeżdżając na metę uczestnik który przekroczył limit czasowy jest zobowiązany bezwzględnie poruszać się według przepisów Ruchu Drogowego, tzn. również korzystać ze ścieżek rowerowych, jeśli akurat takie są do dyspozycji na trasie przejazdu
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie wyścigu
 10. Uczestnicy wyścigu muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg bocznych, gruntowych, pól, terenów leśnych czy pojedynczych zabudowań.

§ 17 Zasady rozgrywania wyścigu

 1. Dokładny przebieg i profil trasy rundy dla danego miasta dostępne są na stronie: http://velobaltic.pl/
 2. Podczas wyścigu obowiązuje elektroniczny system pomiaru czasu
 3. Każdy uczestnik ma obowiązek startu w kasku sztywnym na rowerze wyposażonym w dwa sprawne hamulce. Uczestnik może startować na rowerze z dowolną wielkością koła i szerokością opony.
 4. Trasa wyścigu będzie oznakowana
 5. Na trasie wyścigu i w kolumnie wyścigu oprócz zawodników poruszać się będzie obsługa wyścigu w pojazdach oznaczonych w odpowiedni sposób
 6. Auta z obsługi zawodników znajdujące się na trasie bez zgody Organizatora będą niezwłocznie z niej usuwane a zawodnicy zdyskwalifikowani.
 7. Osoby poruszające się na rowerach i nie biorące udziału w wyścigu będą na czas przejazdu kolumny wyścigu usuwane z drogi przez Służby Organizatora oraz Policję. 
 8. Zawodnicy, którzy będą korzystać z pomocy osób poruszających się na rowerach nie biorących udziału w wyścigu lub tych, którzy ukończyli wyścig i ponownie znaleźli się na jego trasie (czyli z tzw. „koła”) zostaną zdyskwalifikowani.
 9. Zabronione jest pchanie kolarza przez innego uczestnika wyścigu. 
 10. Zawodnik jest zobowiązany do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom Organizatora.
 11. Podczas finiszu zawodnik zobowiązany jest utrzymywać swój tor jazdy.
 12. Obowiązuje bezwzględny zakaz zanieczyszczania środowiska naturalnego poza wyznaczonym do tego specjalnym miejscem, tzw. "strefą zrzutu" wyznaczoną bezpośrednio w okolicach Miasteczka Zawodów. Jakiekolwiek zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie dyskwalifikacją oraz karą finansową w wysokości 500 zł. Nie wolno również używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów. 
 13. Organizator powoła sędziego zawodów

§ 18  Wycofanie zawodnika w trakcie wyścigu

 1. Zawodnicy rezygnujący się z udziału w zawodach w trakcie trwania Kospel Velo Baltic, niezależnie od przyczyny wycofania się, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie organizatora i/lub służby medyczne, służby techniczne (numer telefonu alarmowego +48 691-116-224) celem uniknięcia rozpoczęcia akcji ratowniczej.
 2. W przypadku, gdy skutkiem nie poinformowania organizatora o wycofaniu się z wyścigu, zostaną podjęte działania poszukiwawcze, wszystkie koszty akcji ratowniczej pokrywa poszukiwany zawodnik.
 3. W przypadkach szczególnych, mając na uwadze dobro zawodników, Organizator w porozumieniu z opiekunem medycznym ma prawo do wycofania zawodnika z rywalizacji.

§19 Kary

Organizator może zastosować następujące kary:

 • upomnienie uczestnika
 • doliczenie czasu karnego
 • dyskwalifikacja uczestnika

 §20 Informacje dodatkowe

 1. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Wskazane jest, aby uczestnicy byli ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków w zakresie OC i NW oraz posiadali ewentualne koszty leczenia.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez lub na rzecz uczestników wyścigu i osób towarzyszących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji przepisów organizacyjnych niniejszego regulaminu, interpretacja przepisów sportowych regulaminu należy do Organizatora wyścigu. 
 4. Organizator jest uprawniony do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w poszczególnych etapach zawodów, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystane w materiałach promujących program, wyścig i wydarzenia towarzyszące wyścigowi (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne), również przy pomocy podmiotów trzecich, tj. patroni medialni. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu wykorzystania ich wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych.
 5. Odmowa zawodnika na publikację jego wizerunku lub udzielonego wywiadu jest równoznaczne z brakiem prawa do udziału w imprezie kolarskiej.
 6. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność
 7. Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, za wyjątkiem stanów klęski żywiołowej obejmujących teren rozgrywania wyścigu i tzw. “sił wyższych”
 8. Pierwszych 3 zawodników w kategorii OPEN musi się stawić w pressroom do 15 minut po zakończonym wyścigu, w przypadku niestawienia się Organizator może zdyskwalifikować lub doliczyć karny czas do przejazdu w wysokości spóźnienia z pojawieniem się w namiocie pressroom.
 9. Start w wyścigu jest równoznaczny ze znajomością i akceptacją powyższego regulaminu
 10. Administratorem Państwa danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia wzięcia udziału w Kospel Velo Baltic. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania.
 11. Nieznajomość regulaminu Kospel Velo Baltic jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez Organizatora za wytłumaczenie działań niezgodnych z jego postanowieniami. Organizator, zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz jego zmian.
 12. Wyrażam zgodę na przesyłanie newslettera przez Organizatora na podany przy rejestracji adres email / numer telefon komórkowego. 
 13. Aktualny regulamin znajduje się na stronie Organizatora http://velobaltic.pl
 14. Organizator ma możliwość odmówić uczestnikowi prawo startu do imprezy, bez podania przyczyny. 

§21 Protesty

 1. Protesty dotyczące przebiegu imprezy, klasyfikacji oraz wyników muszą zostać złożone w formie pisemnej osobiście Sędziemu zawodów w Biurze Zawodów do 20 minut od czasu ogłoszenia wyników, podpisane przez uprawnioną osobę składającą protest i niezbędną kaucją w wysokości 100 zł.
 2. Kaucja nie zostanie zwrócona, jeśli Sędzia zawodów nie uzna zasadności protestu. Decyzja ostateczna należy do Sędziego zawodów i nie podlega ponownej weryfikacji. 

§22 Szpitale w pobliżu trasy wyścigu w Połczynie-Zdroju, Karlinie i Koszalinie.

Koszalin:

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

Ul. T. Chałubińskiego 7

75-581 Koszalin

Tel. +48 94 34 88 151

 

Zakład Opieki Zdrowotnej MWSiA w Koszalinie

Ul. Szpitalna 2

75-001 Koszalin

 

Białogard:

Szpital Powiatowy w Białogardzie

ul, Chopina 9,

78-200 Białogard

 

Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o.

Szpitalna 9,

78-200 Białogard

   

Połczyn-Zdrój:

Przyjazny Szpital w Połczynie - Zdroju Sp. z o.o.

ul. Szpitalna 5

78-320 Połczyn-Zdrój


 

Gmina Połczyn Zdrój
Miasto i Gmina Karlino
Powiat Białogard
Miasto Koszalin
Województwo Zachodniopomorskie
Skoda
KOSPEL S.A.
Amplus
OSHEE
Verge Sport
Marycz.com
Budimex
Arbet Koszalin
Gammax
Krajowa Izba Fizjoterapeutów
Gabinet Rowerowy Sianów
naszosie.pl
Centrum Rowerowe
TVP3 Szczecin
Głos Koszaliński
Koszalin 112

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem